Thực hiện công văn số 96/HD-PGDĐT ngày 16/9/2019 của Phòng GD&ĐT Đồng Hỷ về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB, CC, VC. Được sự nhất trí của Phòng Giáo dục và đào tạo Đồng Hỷ ngày 04 tháng 10 năm 2019 trường THCS Tân Lợi đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019-2020 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết năm học 2018-2019 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu thi đua năm học 2019-2020.

     Phương hướng chung của kế hoạch năm học 2019 - 2020

   1. Tăng cường nề nếp kỉ cương trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an ninh trường học, an toàn cho giáo viên và học sinh.

    2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì trường chuẩn quốc gia.

    3. Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

    4. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát huy vai trò sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering - Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật năm học 2019-2020 các cấp.

    - Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

   - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ VHTT và Du lịch.

    5. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

    6. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

   7. Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và của Sở GDĐT.

    8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

    9. Đẩy mạnh công tác truyền thông

   10. Thực hiện đổi mới khen thưởng, kỷ luật học sinh bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể.

    Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết mà Hội nghị CB,CC,VC đã đề ra.

                                                      (Tin bài: Hoàng Phương - Tổ KHXH)